Skip to content

Käyttöehdot

Alla kuvattuja käyttöehtoja sovelletaan Vello-palveluun sopimusehtojen tavoin, ellei toisin olla kirjallisesti sovittu.

 

1. Voimassaolo

Nämä yleiset käyttöehdot astuvat voimaan 30.11.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi, korvaten aiemmat sopimusehdot. Vello voi milloin tahansa päivittää näitä ehtoja.

2. Sopimuksen ja asiakkuuden syntyminen

Sopimus syntyy palveluun rekisteröityvän (”Tilaaja”) ja Vello-palvelusta vastaavan Vello Solutions Oy:n (”Toimittaja”) välille, kun Tilaaja tai sen edustaja ottaa Vellon käyttöönsä. Palveluun rekisteröityminen sitoo Tilaajan hyväksymään käyttöehdot ja tietosuojalausekkeen. Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan todelliset yritystietonsa. Sopimus ja asiakkuus jatkuvat toistaiseksi voimassa olevina irtisanomiseen asti.

3. Palvelun sisältö

Vello-palvelun maa- ja kielikohtainen sisältö on esitelty palvelun verkkosivuilla. Vello tukee kaikkia yleisimpiä verkkoselaimia ja niiden vähintään kahta uusinta versiota. Yleisimmät selaimet ovat Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome ja Apple Safari.

4. Rajaukset ja vastuut

Vellon ja mahdollisten muiden sopimukseen kuuluvien erilliskehitettyjen komponenttien sisältämä lähdekoodi on Toimittajan suunnittelemaa ja toteuttamaa. Tilaajan ottaessa Vellon käyttöönsä, vain palvelun ja sen sisältämän lähdekoodin käyttöoikeus siirtyy tilaajalle. Mikäli sopimus myöhemmin irtisanotaan tai asiakkuuden katsotaan päättyneen, Toimittajalla on oikeus poistaa Tilaajan Vello-tili ja sen sisältö käytöstä.

Tilaaja sitoutuu noudattamaan tekijänoikeussuojaa, eikä Tilaajalle ole oikeutta luovuttaa tai jälleenmyydä palvelua eikä sen lähdekoodistoa tai osaa siitä ulkopuolisille tahoille. Myös Vellon ja sen komponenttien sisältämän lähdekoodin käyttö muussa tarkoituksessa, kuin Tilaajan omassa käytössä, on ehdottomasti kielletty. Tilaajalla ei ole oikeutta käyttää Velloa muuhun tarkoitukseen kuin, mihin se on palvelun sisältökuvauksen perusteella tarkoitettu. Luvallinenkin käyttö muussa tarkoituksessa vapauttaa Toimittajan kaikista vastuista.

Tilaaja on velvollinen tallentamaan ja siirtämään ainoastaan Tilaajan omia tai omistamiaan tietoja sekä aineistoa Vellossa käytettäväksi. Aineisto ei saa sisältää laitonta, loukkaavaa, halventavaa, sopimatonta, paheksuttavaa, rasistista tai hyvän tavan vastaista tietoa.

Ellei toisin ole sovittu, syntyvä sopimus perustuu siihen, että Tilaaja tallentaa itse kaiken tarvittavan sisällön Velloon.

Tilaaja luo tarvittavat tunnukset ja salasanat Vellon käyttöä varten. Tilaaja on vastuussa tunnusten turvallisesta säilytyksestä. Toimittaja ei ota vastuuta, mikäli palvelun sisältö turmeltuu luvattoman käytön yhteydessä.

Toimittajalla on oikeus sulkea Vello-palvelu tilapäisesti huoltotoimenpiteiden tai tietoturvauhan vuoksi.

Toimittaja ei ole vastuussa Tilaajalle tai muille osapuolille (esim. loppuasiakas) korvauksia aiheuttavista vahingoista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat palvelun, sivuston, yhteyksien tai palvelun sisältöjen käytöstä, taitamattomasta käytöstä tai palvelun, yhteyksien tai palvelussa kuvailtujen ominaisuuksien toiminnasta.

5. Alihankintapalvelut ja palvelut kolmansilta osapuolilta

Toimittaja tuottaa ja tarjoaa Velloa valmistuotteen tavoin. Vello-palvelun toiminnalle välttämättömät palvelut (esim. palvelintila, domain sekä sähköposti- ja maksupalvelut), hankitaan kolmannelta osapuolelta alihankintapalveluna. Tilaajalla on oikeus saada nähtäväkseen lista Toimittajan käyttämistä alihankinta- ja kumppanipalveluista.

Toimittaja vastaa alihankintapalveluiden kustannuksista ja ne sisältyvät Vellon hinnoitteluun, ellei toisin ole sovittu tai mainittu. Maksulliset lisäpalvelut ja -ominaisuudet on eritelty erikseen.

Alihankintapalveluissa Toimittaja toimii palveluiden hallinnoijana. Muulta osin alihankintapalveluissa Toimittaja ei vastaa mahdollisista käyttökatkoksista, eikä Tilaajalle tai muille osapuolille korvauksia aiheuttavista vahingoista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat alihankintapalveluiden käytöstä. Näiden palveluiden toimivuus- ja korvausvastuu on alihankintayhtiöllä.

6. Palvelun hinta

Vello-palvelun kulloinkin voimassa olevat maakohtaiset perushinnat ovat nähtävissä palvelun verkkosivuilla. Perushintaan sisältyvä käyttölaajuus on 5 000 sivulatausta kuukauden aikana per Vello-palveluun perustettu varauskalenteri (työntekijä, kohde, resurssi jne). Tilaajan käyttölaajuuden ylittäessä 5 000 sivulatausta kuukauden aikana, Vellolla on oikeus korottaa Tilaajan kuukausimaksua vastaamaan toteutunutta käyttölaajuutta.

Toimittaja pidättää oikeuden muuttaa palveluiden perushintaa sopimuksen ja asiakkuuden aikana.

Määräaikaisissa sopimuksissa noudatetaan alkuperäistä hintaa määräaikaisuuden päättymiseen saakka, ellei toisin ole sovittu.

7. Veloitus palvelun käytöstä

Hyväksymällä nämä käyttöehdot, Tilaaja hyväksyy, että Toimittaja veloittaa Tilaajaa tilaajan käytössä olevan palvelun laajuuden mukaisesti.

Palvelun käytöstä veloitetaan Tilaajaa kuuden (6) kuukauden erissä etukäteen, ellei toisin ole sovittu. Sopimuksen tai asiakkuuden päättyessä kesken laskutuskauden, maksua tai osaa siitä ei palauteta.

Maksukorttiveloituksissa mahdollinen huomautus tulee tehdä Toimittajalle viipymättä. Laskuissa maksuehto on 14 vuorokauden netto ja huomautusaika 8 vuorokautta. Viivästyskorko lasketaan erääntyneisiin laskuihin viivästyskorkolain mukaisesti.

Maksamattomat saatavat aiheuttavat Vello-palvelun käyttöoikeuden poistamisen Tilaajalta siihen asti, kunnes laskutettu summa on kokonaan maksettu. Huomautuksesta huolimatta maksamatta jätetty lasku aiheuttaa koko Vello-tilin poistamisen. Toimittaja pidättää oikeuden veloittaa huomautuskulujen lisäksi kertynyt viivästyskorko.

8. Tietojen käsittely ja salassapitovelvollisuus

Tilaaja ja Toimittaja sitoutuvat noudattamaan asiakastietojen sekä henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, kuten 25.5.2018 alkaen Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Henkilötietojen käsittelyä koskevat Vellon yleiset ehdot on eritelty erillisessä liitteessä (DPA).

Tilaajan ja Toimittajan tulee noudattaa koko asiakkuuden ajan salassapitovelvollisuutta. Osapuolilla ei ole oikeutta luovuttaa mitään tietoja sopimuksen sisällöstä tai Tilaajan ja Toimittajan välisestä asiakassuhteesta kolmannelle osapuolelle. Myös asiakkuuden aikana luovutettujen luottamuksellisten tai hallintaoikeudellisten tietojen luovuttaminen edelleen ulkopuolisille tahoille tai kolmansille osapuolille on ehdottomasti kielletty.

Toimittaja sitoutuu lisäksi noudattamaan toiminnassaan täydellistä vaitiolovelvollisuutta ja kunnioittamaan sille luovutettuja ja Vello-palveluun tallennettuja tietoja.

9. Ylläpito, tuki ja takuu

Toimittaja ylläpitää Vello-palvelua ja tarjoaa Tilaajalle asiakastukea. Tilaajan loppuasiakkaiden tuesta vastaa Tilaaja.

Toimittaja myöntää Vello-palvelulle jatkuvan korjaustakuun, jonka mukaisesti Toimittaja on velvollinen korjaamaan havaitut viat. Toimittaja ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan Tilaajalle rahallista korvausta vikaantuneista toteutuksista. Toimittaja ei takaa, että palvelun sisältämät toiminnot tai yhteydet ovat keskeytymättömät ja virheettömät.

10. Sopimuksen irtisanominen ja tallennetut tiedot

Voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa päättymään ilmaissopimuksella heti ja muissa sopimuksissa laskutuskauden loppuun.

Irtisanottaessa sopimus, Toimittajalla on oikeus sulkea Tilaajan Vello-tili. Tilin sisältö on Tilaajan omaisuutta ja Tilaajalla on oikeus saada sisältö tallennettuna haltuunsa ennen tilin sulkemista. Toimittajalla on oikeus veloittaa sisällön tallentamisesta ja toimittamisesta aiheutuneet kulut Tilaajalta.

11. Muuta

Sopimukseen sovelletaan ensisijaisesti Suomen lakia ja Tilaajan sijaintimaan lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, riitatilanteet ratkaistaan oikeusteitse.