Skip to content

Vellon yleiset käyttö- ja sopimusehdot

Alla kuvattuja ehtoja sovelletaan Vello Solutions Oy:n sovellusten, tuotteiden ja palveluiden käyttöön sopimusehtojen tavoin, ellei toisin olla kirjallisesti sovittu. Nämä yleiset käyttö- ja sopimusehdot on tarkoitettu ensisijaisesti Vello-palveluun rekisteröityneille käyttäjille, jotka käyttävät Vello-palvelua elinkeinotoiminnassaan.

01 - Voimassaolo

01.1. Ehtojen noudattaminen
Nämä yleiset käyttö- ja sopimusehdot astuvat voimaan ja niitä noudatetaan 22.11.2023 alkaen. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi, korvaten aiemmat sopimusehdot. Jatkamalla Vello-palvelun käyttöä, Tilaaja hyväksyy nämä käyttö- ja sopimusehdot. Tilaaja hyväksyy myös palvelua koskevan tietosuojaselosteen, tietojenkäsittelysopimuksen, muut Vello-palvelun Pelisäännöt sekä Vello-palvelussa mahdollisesti hyväksytettävät muut ehdot ja hinnat.

Sopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti näitä ehtoja ja Suomen lakia, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Mikäli nämä käyttö- ja sopimusehdot ovat ristiriidassa muiden sopimuksessa sovellettavien ehtojen kanssa, pätee kiistatilanteessa ensimmäisenä nämä käyttö- ja sopimusehdot, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

01.2. Ehtojen päivittäminen
Vello pidättää oikeuden milloin tahansa päivittää näitä ehtoja. Mikäli muutos vaikuttaa olennaisesti Tilaajan oikeuksiin ja velvoitteisiin, Tilaajalla on oikeus päättää sopimus muutoksen voimaantulopäivään.

02 - Sopimuksen ja asiakkuuden syntyminen

02.1. Rekisteröityminen
Sopimus syntyy palveluun rekisteröityvän henkilön tai yrityksen (”Tilaaja”) ja Vello-palvelusta vastaavan Vello Solutions Oy:n (”Toimittaja”) välille, kun Tilaaja tai sen edustaja ottaa Vello-palvelun käyttöönsä. Tilaajan edustaja vakuuttaa, että hänellä on valtuus hyväksyä nämä ehdot.

Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan todelliset yritystietonsa ja pitämään nämä ajantasalla Vello-palvelussa.

02.2. Käyttöönotto
Pääsääntöisesti Tilaaja voi ottaa Vello-palvelun ja useimmat lisäominaisuudet itsenäisesti käyttöönsä, jolloin sopimus näistä alkaa käyttöönottohetkestä. Jotkin lisäominaisuudet (esimerkiksi Kanta-yhteys) saattavat vaatia Toimittajan käyttöönottotukea, jolloin sopimus tällaisista ominaisuuksista alkaa sovittuna aikana tai viimeistään silloin, kun ominaisuus on Tilaajan käytössä.

Siltä osin, kun käyttöönoton toteutuksesta on sovittu kirjallisesti erikseen, Vello-palvelun käytön katsotaan alkavan, kun sovitut käyttöönottotoimenpiteet on tehty ja Vello-palvelu tai Vello-palvelun osa on luovutettu Tilaajan käyttöön. Jos Vello-palvelun varsinainen tuotantokäyttö viivästyy Tilaajasta johtuvasta syystä, Vello-palvelun käytön katsotaan alkaneen hetkestä, jolloin Vello-palvelu tai Vello-palvelun osa on luovutettu Tilaajan käyttöön.

Epäselvissä tilanteissa Vello-palvelun käyttö katsotaan alkavaksi rekisteröitymistä seuraavan kuukauden 1. päivä.

02.3. Sitoutuminen
Palveluun rekisteröityminen sitoo Tilaajan hyväksymään Vellon Pelisäännöt, joihin kuuluvat muun muassa käyttöehdot ja tietosuojalauseke. Sopimus ja asiakkuus jatkuvat toistaiseksi voimassa olevina irtisanomiseen asti.

02.4. Rajoitukset
Tilaaja voi rekisteröidä käyttöönsä vain yhden Vello-palvelun. Toimittajalla on oikeus estää Tilaajaa rekisteröimästä itselleen useampia Vello-palveluja tai poistaa Tilaajan useat Vello-palvelut käytöstä.

03 - Palvelun sisältö

03.1. Vello
Vello-palvelu on pilvipalveluna tarjottava auditioitu (KPMG IT Sertifiointi Oy, marraskuu 2023) A1-luokan potilastietojärjestelmä käytettäväksi muun muassa ajanvaraukseen ja potilastiedon hallintaan.

Vello-palvelun käyttäjät ja loppuasiakkaat koostuvat sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaista. Loppuasiakkaisiin liittyvä asiakkuussuhde ja asiakastietojen omistusoikeus on pääsääntöisesti vain Tilaajalla, ellei toisin ole sovittu tai ellei loppuasiakas ole erikseen solminut asiakassuhdetta Toimittajan kanssa esimerkiksi luomalla itselleen Vello-tilin.

03.2. Sisältö
Vello-palvelun alue- ja kielikohtainen sisältö on esitelty palvelun verkkosivuilla. Palvelun sisältö voi jakaantua useampaan palvelupakettiin. Toimittaja pidättää oikeuden muuttaa palvelun tai palvelupakettien sisältöä milloin tahansa.

Jotkin Vello-palvelun ominaisuudet, osa-alueet tai joidenkin näiden hyödyntäminen voi riippua Tilaajan tietoturvatasosta, kyvykkyyksistä, toimialasta, sijainnista, dokumentaatiosta, laitteistokannasta sekä loppuasiakkaista ja näiden käyttämistä teknologioista. Vello-palvelu ja siihen liittyvät oheispalvelut toimitetaan Tilaajalle niin täydellisinä, kuin mahdollista, huomioiden kuitenkin edellä mainitut mahdolliset rajoitukset. Tilaaja ei ole oikeutettu hyvitykseen tai hinnanalennukseen, mikäli jokin tai jotkin osiot Vello-palvelusta jäävät Tilaajan osalta hyödyntämättä.

Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita Vello-palvelun toteuttamisessa.

03.3. Tilaajan tallentama sisältö
Tilaaja vastaa siitä, että Tilaajan Vello-palvelussa myytävät tuotteet ja palvelut sekä näiden kuvaukset, hinnat, saatavuudet, kestot, toimitusajat, palautusehdot, peruutusehdot, viestintä, sisällöt ja ostajalta kerättävät tiedot ovat oikein. Tilaaja sitoutuu ylläpitämään näitä ja vastaa siitä, että Vello-palvelussa julkisesti näytettävät tiedot ovat ajantasaiset, lainmukaiset ja yhteneväiset muualla (esimerkiksi Tilaajan verkkosivuilla) esitettyihin vastaaviin tietoihin. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Tilaajalla ole oikeutta myydä tuotteitaan tai palveluitaan Vello-palvelussa kalliimmalla hinnalla tai heikoimmilla ehdoilla, kuin muissa kanavissa.

Tilaaja on velvollinen tallentamaan, julkaisemaan ja siirtämään ainoastaan Tilaajan omia tai omistamiaan tietoja sekä aineistoa Vello-palvelussa käytettäväksi. Aineisto ei saa sisältää laitonta, loukkaavaa, halventavaa, sopimatonta, paheksuttavaa, rasistista tai hyvän tavan vastaista tietoa. Sisältö ei myöskään saa olla Toimittajan tai kolmannen osapuolen liiketoimintaa haittaavaa tai millään tavoin haitallista. Tilaaja sitoutuu korvaamaan Toimittajalle kaikki vahingot, jotka johtuvat siitä, että Tilaajan Vello-palveluun tallentama tai siellä muutoin käsitelty sisältö loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia. 

Tilaaja sitoutuu toimittamaan Tilaajalta Vello-palvelussa ostetut tuotteet ja palvelut täysimääräisesti sellaisina ja siinä aikataulussa, kuin se on Vello-palvelussa myyty.

Ellei toisin ole sovittu, sopimus perustuu siihen, että Tilaaja tallentaa ja varmuuskopioi itse kaiken tarvittavan sisällön.

03.4. Sisältöön perustuva raportointi
Osana Vello-palvelua, Tilaajan on mahdollista hyödyntää Vello-palvelun koostamia raportteja. Tilaajan vastuulla on varmistua käytettävien raporttien paikkansapitävyydestä ja huomauttaa mahdollisista virheistä Toimittajaa viivytyksettä.

Toimittaja ei vastaa raporteilla olevista virheellisistä tiedoista, jotka johtuvat Tilaajan tai sen edustajan tekemästä virheestä tai virheestä, joka johtuu taitamattomasta Vello-palvelun käytöstä.

Toimittaja ei myöskään vastaa raporttien perusteella tehtävien ratkaisujen tai johtopäätösten oikeellisuudesta tai niiden soveltuvuudesta Tilaajan liiketoimintaan.

03.5. Soveltuvuus
Tilaaja vastaa siitä, että Vello-palvelu ja mahdolliset lisäominaisuudet soveltuvat Tilaajan käyttötarkoitukseen ja että ne täyttävät Tilaajan tarpeet.

04 - Maksupalvelut ja maksupäätteet

04.1. Maksupalveluiden käyttöönotto
Tilaajan ottaessa Vello-palvelun mahdollistamat maksupalvelut käyttöönsä, Tilaaja aktivoi Tilaajan ja loppuasiakkaan välisen rahansiirtomahdollisuuden käyttöönsä. Samalla Tilaaja hyväksyy, että toimittaja vähentää tehdyistä maksutapahtumista kulloinkin voimassa olevan maksutapahtumakomission.

Nämä käyttö- ja sopimusehdot kattavat maksupalvelut vain niiltä osin, kuin niiden toteutuksesta vastaa Vello. Muilta osin Tilaaja laatii ja hyväksyy Vello-palvelussa erillisen maksupalvelusopimuksen kunkin maksupalveluja käyttävän yrityksen ja maksupalveluja tuottavan yhtiön välille.

Toimittaja toimittaa Tilaajalle työkalut ja integraatiot sähköisten maksujen vastaanottamiseksi loppuasiakkailta. Tähän sisältyvät maksupäätelaitteet.

Toimittaja tarjoaa lisäksi tiedon tuetuista maksutavoista eri kanavissa. Tilaaja vastaa, että Tilaajan myymät tuotteet ja palvelut sekä myynnit ja maksutapahtumat ovat lakien ja asetusten mukaiset ja laissa sallitut.

04.2. Maksupäätteiden käyttöönotto
Maksupäätteiden ominaisuudet ja laitetoimituksen sisältö on kuvattu Vellon verkkosivustolla. Tilaaja voi ottaa yhden tai useamman maksupäätteen käyttöönsä osaksi Vello-palvelua tekemällä käyttöönotto- ja laitetilauksen Toimittajan osoittamalla tavalla.

Maksupäätetilaus on sitova. Tilatessaan maksupäätteitä, Tilaaja hyväksyy maksupalvelu- ja maksupäätehinnoittelun. Toimittajalla on oikeus veloittaa Tilaajaa tilauksen mukaisesti.

Maksupäätelaitteet ovat Toimittajan omaisuutta, mukaan lukien kaikki lisätarvikkeet ja mahdolliset vaihto-osat. Tilaajalla on toimitettujen laitteiden käyttö- ja hallintaoikeus. Tilaajalla ei ole oikeutta myydä, vuokrata, pantata tai muutoin luovuttaa maksupäätettä tai niiden hallintaa kolmannelle osapuolelle. Tilaajalla ei myöskään ole oikeutta muokata, muuttaa tai räätälöidä maksupäätettä tai sen ohjelmistoa.

Tilaaja vastaa mahdollisten muiden tarvittavien laitteiden (kuten käteiskassalipas) hankinnasta Tilaajan haluamien muiden maksuvaihtoehtojen mahdollistamiseksi. Tilaaja vastaa lisäksi maksupäätteiden käyttöön liittyvistä hankinnoista (kuten sähköstä ja verkkoyhteyksistä), maksupäätteiden päivittämisestä, vaihdosta ja kaikista näihin liittyvistä kustannuksista. Toimittaja ei ole vastuussa, jos maksupäätteen käyttö estyy Tilaajan vastuulla olevien hankintojen ongelmatilanteesta johtuen. 

Tilaajalla ei ole oikeutta käyttää maksupäätettä muuhun tarkoitukseen, kuin maksujen vastaanottamiseen loppuasiakkailtaan.

04.3. Maksupäätteiden käyttäminen
Vastuu maksupäätteistä siirtyy Toimittajalta Tilaajalle, kun Tilaaja on vastaanottanut laitteen. Tilaajan velvollisuus on tarkistaa ja testata maksupäätteen toimivuus välittömästi toimituksen jälkeen. Mahdollinen huomautus tulee tehdä viikon kuluessa laitteen vastaanottamisesta.

Maksupäätteitä käyttävillä henkilöillä on oltava riittävä tietotaito laitteiden oikeaoppiseen käyttöön. Tilaaja vastaa, että laitteita käyttävät vain siihen oikeutetut henkilöt. Henkilön, joka vastaanottaa maksuja maksupäätettä käyttäen, tulee realistiset mahdollisuudet huomioonottaen varmistua, ettei asiakkaan maksukorttitietojen luottamuksellisuus vaarannu, ettei maksukortti ole luvattomassa käytössä, ettei maksukortti ole luvattomasti kopioitu tai ettei maksupäätettä ole ennen maksutapahtumaa luvattomasti peukaloitu.

Tilaaja on vastuussa kaikista tappioista, vahingoista ja korvausvaatimuksista, jotka johtuvat maksupäätteiden osaamattomasta tai luvattomasta käytöstä, maksukorttitietojen luottamuksellisuuden vaarantumisesta, varastetun tai kopioidun maksukortin hyväksymisestä maksuvälineenä tai valvomattoman maksupäätelaitteen peukaloinnista.

Tilaajan tulee säilyttää ja huoltaa maksupäätettä siten, että se säilyy käyttökelpoisessa ja edustavassa kunnossa. Huollon laiminlyönti johtaa laitteen korvausvelvollisuuteen. Tilaaja ei kuitenkaan ole korvausvelvollinen laitteen normaalista, kohtuullisesta kulumisesta.

04.4. Tilitykset
Toimittaja tai toimittajan käyttämä maksupalvelukumppani tilittää maksutapahtumakomissioilla ja mahdollisilla muilla sopimuksen mukaisilla palkkioilla vähennetyt varat Tilaajan ilmoittamalle pankkitilille. Tilitys tapahtuu oletuksena viikoittain, ellei Tilaaja ole tilannut muuta tilitysväliä.

Jos Tilaajalta veloitettu maksutapahtumakomissio, palkkio tai muu kulu poikkeaa sovitusta (esimerkiksi virhetilanteesta johtuen), molemmilla osapuolilla on oikeus täsmäytykseen jälkikäteen. Täsmäytyspyyntö tulee tehdä 30 vuorokauden kuluessa tilityksestä tai päivämäärästä, jolloin tilitys oli odotettavissa. Tilanteessa, jossa Toimittaja ei ole onnistunut vähentämään edellä mainittuja eriä automaattisesti Tilaajalle suoritettavasta tilityksestä, Toimittajalla on oikeus veloittaa tällaiset erät Tilaajalta jälkikäteen. Selvyyden vuoksi todetaan, että oikeus jälkikäteen tehtävistä sopimuksen mukaisista veloituksista on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

Rahanpesun torjumiseksi varat tai osa niistä saatetaan pidättää 3-7 vuorokaudeksi ennen niiden tilittämistä Tilaajalle. Toimittaja ei ole vastuussa tilitysaikataulun mahdollisesti aiheuttamasta haitasta Tilaajan liiketoiminnalle. Toimittaja ei myöskään vastaa, mikäli tilitettävät varat päätyvät vääriin käsiin Tilaajan tai sen edustajan syöttämän virheellisen pankkitilitiedon vuoksi.

Tilaaja on velvollinen varmistamaan tilitysten oikeellisuuden ja varojen saapumisen ajallaan Tilaajan pankkitilille. Mahdollinen huomautus tulee tehdä 30 vuorokauden kuluessa tilityksestä tai päivämäärästä, jolloin tilitys oli odotettavissa.

Toimittajalla on tarvittaessa oikeus keskeyttää tilitykset, mikäli Tilaaja ei ole suorittanut kaikkia sopimuksen mukaisia saatavia Toimittajalle. Huomautuksesta huolimatta maksamatta jätetty saatava antaa Toimittajalle oikeuden vähentää saatava, kertynyt korko ja 10 % + 55 euron käsittelymaksu Tilaajalle suoritettavasta tilityksestä.

04.5. Vahingot, viat ja laitevaihdot
Tilaaja vastaa kaikista maksupäätteen vahingoista ja menetyksistä. Maksupäätelaitteiden vikaantuessa, Vello on oman harkintansa mukaan oikeutettu päättämään, toimittaako se Tilaajalle korvaavan laitteen. Tilaajalla on mahdollisuus pienentää vikaantuvasta maksupäätteestä koituvaa haittaa, tilaamalla Toimittajalta erillisen varalaitepalvelun.

Toimittajan toimittaessa Tilaajalle korvaavan laitteen, Tilaaja on velvollinen palauttamaan viallisen laitteen Toimittajalle 14 vuorokauden sisällä siitä hetkestä, kun Tilaaja on vastaanottanut korvaavan laitteen. Palautuksen onnistumisen vastuu on Tilaajalla. Tilaaja vastaa palautuksesta ja palautuskäsittelystä aiheutuvista kustannuksista. Toimittajalla on oikeus veloittaa palautuskäsittelyn kulut Tilaajalta.

Jos Toimittaja ei voi kohtuullisin ehdoin toimittaa Tilaajalle korvaavaa laitetta tai väliaikaista ratkaisua, osapuolet ovat oikeutettuja irtisanomaan voimassaolevan sopimuksen maksupalveluiden ja maksupäätteiden osalta.

04.6. Varalaitepalvelu
Tilaajalla on mahdollisuus sopia varalaitepalvelusta osana voimassaolevaa tai voimaan tulevaa maksupäätepalveluaan.

Varalaitepalvelussa Tilaaja saa haltuunsa yhden tai useamman varamaksupäätelaitteen. Varalaitteilla voidaan korvata varsinainen maksupääte välittömästi sen vikaantuessa. Varalaitteilla ei kuitenkaan ole varsinaista käyttöoikeutta varsinaisen laitteen ollessa käytössä tai käyttökuntoinen.

Varalaitepalvelu kattaa maksupäätteiden vaihdot suhteessa 1:1. Vaihdossa vikaantunut maksupääte korvataan tyypiltään samanlaisella maksupäätteellä.

Tilaaja on velvollinen palauttamaan viallisen laitteen Toimittajalle 14 vuorokauden sisällä siitä hetkestä, kun Tilaaja on ottanut varalaitteen käyttöönsä. Palautuksen onnistumisen vastuu on Tilaajalla. Tilaaja vastaa palautuksesta ja palautuskäsittelystä aiheutuvista kustannuksista. Toimittajalla on oikeus veloittaa palautuskäsittelyn kulut Tilaajalta.

Tilaaja on velvollinen inventoimaan varalaitevarastonsa vähintään kerran kalenterivuoden aikana ja ilmoittamaan Toimittajalle ilman aiheetonta viivästystä, mikäli varastossa havaitaan vajetta.

04.7. Maksupäätteiden palautus
Sopimuksen päättyessä, Tilaajan käyttö- ja hallintaoikeus maksupäätelaitteisiin päättyy. Tilaaja sitoutuu palauttamaan Toimittajalta hankkimansa maksupäätteet ja niiden lisätarvikkeet sekä mahdolliset vaihto-osat Toimittajalle. Palautus on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen päättymisestä. Palautuksen onnistumisen vastuu on Tilaajalla. Tilaaja vastaa palautuksesta ja palautuskäsittelystä aiheutuvista kustannuksista. Toimittajalla on oikeus veloittaa palautuskäsittelyn kulut Tilaajalta.

Jos palautettu laite ei ole käyttömäärään ja -aikaan suhteutettuna käyttökelpoisessa kunnossa tai Toimittaja ei ole vastaanottanut palautettavaksi määrättyjä laitteita määräajassa, Toimittajalla on oikeus veloittaa maksupäätteiden alkuperäinen hankintahinta Tilaajalta.

04.8. Korvausvastuu
Reklamoiduista, kiistetyistä tai takaisinperityistä (chargeback) maksutapahtumista vastaa Tilaaja. Tilaaja vastaa loppuasiakkaiden vaateiden vastaanotosta ja käsittelystä. Vaateet selvitetään suoraan Tilaajan ja loppuasiakkaan kesken, eikä Toimittaja osallistu niihin. 

Toimittajalla on oikeus veloittaa reklamoiduista, kiistetyistä tai takaisinperityistä (chargeback) maksutapahtumista Toimittajalle mahdollisesti koituneet takaisinperintä-, selvitys- ja käsittelykustannukset Tilaajalta.

04.9. Rajoitukset
Ellei erikseen ole kirjallisesti sovittu, Tilaajalla ei ole oikeutta hyödyntää maksupalveluita tai maksupäätepalveluita kolmannen osapuolen myyntien veloittamiseen tai maksutapahtumiin, jotka edelleenvälitetään kolmannelle osapuolelle esimerkiksi tilisiirtona.

Selvyyden vuoksi todetaan myös, että maksu- ja maksupäätepalveluita on oikeus käyttää vain Tilaajan lailliseen liiketoimintaan. Kaikenlainen käyttö laittomaan, loukkaavaan, epäeettiseen, moraalittomaan, syrjivään tai vihamieliseen toimintaan on kielletty. Tilaajalla ei myöskään ole oikeutta kerätä maksuja, joilla on tai saattaa olla yhteys pakotteiden kiertämiseen, vilppiin, lahjontaan, korruptioon, rahanpesuun, ihmiskauppaan, laittomiin päihteisiin, terrorismiin, sodankäyntiin, väkivaltaan, pyramidihuijauksiin, laittomiin uhkapeleihin tai vedonlyöntiin, salakuljetuksiin, laittomaan aikuisviihteeseen tai laittomiin aseisiin.

05 - Immateriaalioikeudet ja vastuut

05.1. Immateriaalioikeudet
Vello-palvelun ja mahdollisten muiden sopimukseen kuuluvien erilliskehitettyjen komponenttien sisältämä lähdekoodi on Toimittajan suunnittelemaa ja toteuttamaa.

Kaikki immateriaalioikeudet kuuluvat Toimittajalle tai sen sopijakumppaneille.

Tilaajan ottaessa Vello-palvelun käyttöönsä, Tilaaja saa sopimuksen kestoon rajatun ei-yksinomaisen käyttöoikeuden Vello-palveluun. Käyttöoikeus ei ole siirrettävissä tai alilisensoitavissa. Mikäli sopimus myöhemmin irtisanotaan tai asiakkuuden katsotaan päättyneen, Toimittajalla on oikeus poistaa Tilaajan Vello-palvelu ja sen sisältö. Tilaaja vastaa aineiston tallentamisesta itselleen ennen Vello-palvelun sulkemista ja poistamista.

Tilaaja sitoutuu noudattamaan tekijänoikeussuojaa ja immateriaalioikeuksia, eikä Tilaajalla ole oikeutta luovuttaa, julkaista, jälleenmyydä, kopioida tai levittää Toimittajan palveluita tai tuotteita, eikä näiden lähdekoodistoa tai osaa niistä ulkopuolisille tahoille. Myös Vello-palvelun ja sen komponenttien sisältämän lähdekoodin käyttö muussa tarkoituksessa, kuin Tilaajan omassa käytössä, on ehdottomasti kielletty.

Tilaajalla ei ole oikeutta käyttää Vello-palvelua muuhun tarkoitukseen kuin, mihin se on palvelun sisältökuvauksen perusteella tarkoitettu. Luvallinenkin käyttö muussa tarkoituksessa vapauttaa Toimittajan kaikista vastuista.

05.2. Vastuut
Tilaaja käyttää Vello-palvelua kokonaisuudessaan omalla vastuullaan. Toimittaja ei vastaa Vello-palvelun käytöstä johtuvasta tietojen katoamisesta tai muuttumisesta tai näihin liittyvistä menetyksistä tai taloudellisista vahingoista.

Tilaaja luo tarvittavat tilit, tunnukset ja salasanat sekä hankkii tarvittavat viimeisimmän teknologian mukaiset laitteet ja yhteydet Vello-palvelun käyttöä varten. Tilaaja vastaa siitä, että Vello-palvelussa olevat käyttäjäoikeudet ja -roolit on asetettu oikein ja että ne ovat ajantasaiset. Toimittaja käyttää näitä tietoja muun muassa ylläpitääkseen korkeaa Vello-palvelun tietoturvaa. Tilaaja on vastuussa myös tunnusten, salasanojen ja laitteiden turvallisesta säilytyksestä.

Toimittaja ei ota vastuuta, mikäli Vello-palvelun sisältö turmeltuu luvattoman käytön yhteydessä. Toimittaja ei myöskään ota vastuuta, mikäli Vello-palvelun sisältö päätyy vääriin käsiin huolimattoman tai tietoturvattoman käytön seurauksena.

06 - Korvausvelvollisuus

06.1.  Tilaajan korvausvelvollisuus
Vello-palveluiden sopimuksen vastainen tai vilpillinen käyttö tai hinnoittelun kiertäminen aiheuttaa Tilaajalle korvausvelvollisuuden. Tällaisessa tapauksessa Tilaajan tulee korvata Toimittajalle kertasuorituksena aiheutettu vahinko tai tulonmenestys korkoineen.

06.2. Toimittajan korvausvelvollisuus
Toimittaja ei ole vastuussa Tilaajalle tai muille osapuolille (esimerkiksi loppuasiakas) aiheutuneista vahingoista tai mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten toiminnan keskeytymisestä tai liikevaihdon vähentymisestä.

Vakiosopimuksissa Tilaajalla on oikeus hakea korvausta Tilaajalle aiheutuneista välittömistä vahingoista Toimittajalta, jos Vello-palvelu tai merkittävä osa siitä on pois käytöstä yhtäjaksoisesti yli kaksi tuntia tai mikäli Vello on muutoin rikkonut olennaisesti sopimuksen velvoitteita. Toimittajan korvausvastuu Tilaajalle aiheutuneista välittömistä vahingoista rajataan summaan, joka vastaa Tilaajan kolminkertaista kiinteää kuukausimaksua Vello-palvelun tai pois käytöstä olleen osa-alueen osalta. Tilaajan tulee hakea korvausta kirjallisesti kolmen kuukauden sisällä havaitusta katkoksesta.

Toimittajan korvausvelvollisuus ei ole voimassa, mikäli Vello-palvelun käyttö on estynyt taikka Vello-palvelu tai merkittävä osa siitä on ollut pois käytöstä johtuen Tilaajan tahallisesta käytöksestä tai huolimattomuudesta taikka Toimittajan suorittamien välttämättömien huoltotöiden vuoksi.

07 - Hinnoittelu

07.1. Hinnoittelun perusteet
Vello-palvelun kulloinkin voimassa olevat aluekohtaiset perushinnat ovat nähtävissä palvelun verkkosivuilla. Lisäominaisuuksien hinnat on esitetty palvelun verkkosivuilla tai ominaisuuden yhteydessä. Mikäli hinnoittelussa tulee noudattaa arvonlisäverokäytäntöä, hintoihin lisätään Tilaajan maan kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Transaktiopohjaiset hinnat (esimerkiksi prosenttiosuus käyttömäärästä) voivat muodostaa tilanteen, jossa hinta vaihtelee Tilaajan Vello-palvelun tai sen lisäominaisuuksien käyttömäärän mukaan. Ottaessaan transaktiopohjaisia ominaisuuksia käyttöönsä, Tilaaja hyväksyy, että Toimittaja veloittaa Tilaajalta kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen transaktiokulun ja mahdollisen erillisen palvelumaksun. Transaktioista muodostunut kulu (hinta) veloitetaan Tilaajalta toteuman mukaisesti joko heti tai kohtuullisessa ajassa jälkikäteen. Kulujen jälkeen jäljelle jäävät mahdolliset varat tilitetään Tilaajan ilmoittamalle pankkitilille, maksukortille tai Vello-tilille kulloinkin voimassa olevan menettelyn mukaisesti, noudattaen annettua aikataulua ja hintaa.

07.2. Hintaan sisältyvä käyttölaajuus
Perushintaan sisältyvä käyttölaajuus on 5 000 sivulatausta kuukauden aikana per Vello-palvelun aktiivinen varauskalenteri. Tilaajan käyttölaajuuden ylittäessä kuukauden aikana 5 000 sivulatausta per Vello-palvelun aktiivinen varauskalenteri, Vellolla on oikeus korottaa Tilaajan kuukausimaksua vastaamaan toteutunutta käyttölaajuutta.

07.3. Hinnanmuutokset
Toimittaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteidensa ja palveluidensa hintaa sopimuksen ja asiakkuuden voimassaolon aikana. Toimittajan tulee ilmoittaa hinnanmuutoksesta ja muutoksen perusteista Tilaajalle kirjallisesti vähintään 90 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Tilaajalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus päättymään hinnanmuutoksen voimaantulopäivään, noudattaen kuitenkin myöhemmin määriteltäviä sopimuksen irtisanomisen ehtoja. Mikäli irtisanomisaika jatkuu hinnanmuutoksen voimaantulopäivää pidemmälle, Tilaajalla on oikeus käyttää Vello-palvelua alkuperäisellä hinnalla irtisanomisajan loppuun saakka. 

Määräaikaisissa sopimuksissa, erillissopimuksissa, kiinteissä sopimuksissa ja muissa, kuin automaattisesti syntyvissä sopimuksissa noudatetaan alkuperäistä sovittua hintaa määräaikaisuuden tai sopimuksen voimassaoloajan, ellei toisin ole sovittu. Toimittaja pidättää oikeuden korottaa tällaisten sopimusten sopimushintaa elinkustannusindeksin verran tai vähintään 2 % kalenterivuosittain.

07.4. Muut kustannukset
Tilaaja on vastuussa kaikista Vello-palvelun käyttöön liittyvistä ja niihin rinnastettavista kustannuksista. Tilaaja on velvollinen suorittamaan Toimittajalle kustannusten ja sopimuksensa mukaiset maksut.

08 - Veloitukset

08.1. Veloitus palvelun käytöstä
Hyväksymällä nämä käyttöehdot, Tilaaja hyväksyy, että Toimittaja veloittaa, ilman erillistä lupaa, Tilaajaa Tilaajan käytössä olevan palvelun tai sopimuksen laajuuden mukaisesti.

Vello-palvelun käytöstä veloitetaan Tilaajaa etukäteen Tilaajan valitseman laskutusjakson mukaisesti, ellei toisin ole sovittu. Kanta-yhteyden ja Kanta-käyttöoikeuksien osalta laskutusjakso on 12 kuukautta, ellei toisin ole sovittu. Vello-palvelun ja siihen rinnastettavien palveluiden käytön edellytys on, että kaikki saatavat on maksettu Toimittajalle.

Maksamattomat saatavat aiheuttavat Vello-palvelun käyttöoikeuden sulkemisen Tilaajalta siihen asti, kunnes saatava on kokonaan maksettu. Käyttöoikeuden keskeytyminen ei vapauta Tilaajaa maksuista.

Huomautuksesta huolimatta maksamatta jätetty saatava aiheuttaa sopimuksen purkautumisen ja koko Vello-palvelun poistamisen, jolloin myös koko Vello-tilin sisältö tuhotaan. Toimittaja pidättää oikeuden veloittaa huomautuskulujen lisäksi kertyneet viivästyskorot ja mahdolliset perintäkulut.

08.2. Hyvitykset ja palautukset
Vakiosopimuksissa Tilaajalla on mahdollisuus saada etukäteen maksettu, käyttämätön osuus hyvityksenä Vello-tilillensä alla mainituin edellytyksin. Tilaajalla ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia hyvitystä maksettavaksi rahana takaisin maksukortilleen tai pankkitililleen. Toimittajalla on oikeus kieltäytyä hyvityksestä. Vello-tilille kirjattu hyvitys huomioidaan automaattisesti seuraavan veloituksen tai kausimaksun yhteydessä.

Sopimuksen, tilauksen tai asiakkuuden päättyessä kesken laskutuskauden tai tilauksen muuttuessa, maksettua summaa tai osaa siitä ei palauteta. Myöskään käyttämätöntä osuutta tai Vello-tillillä olevaa hyvitystä ei palauteta.

Tietyissä tilanteissa (esimerkiksi virhe-, huolimattomuus-, erehdys-, väärinkäytös- tai perusteltu väärinkäsitystilanne) Tilaaja voi hakea hyvitystä tai maksunpalautusta Toimittajalta. Toimittajan tulee käsitellä anomus kohtuullisessa ajassa. Toimittajan hyväksyessä anomuksen, Toimittajalla on oikeus vähentää hyvitettävästä tai palautettavasta summasta 10 % + 55 euron käsittelymaksu.

08.3. Huomautukset liittyen veloituksiin palvelun käytöstä
Vello-palvelun vakiosopimusten kausimaksuihin liittyvät mahdolliset huomautukset tulee tehdä Toimittajalle viipymättä. Erillissopimuksiin liittyvissä laskuissa maksuehto on 14 vuorokauden netto ja huomautusaika 8 vuorokautta. Viivästyskorko lasketaan erääntyneisiin saataviin viivästyskorkolain mukaisesti.

Kohdistumattomat, takaisinperityt tai liialliset maksusuoritukset käsitellään Vellossa vain Tilaajan pyynnöstä. Tilaajan tulee tehdä pyyntö kolmen kuukauden sisällä maksusuorituksesta. Toimittajan tulee käsitellä pyyntö ja tehdä tarvittavat toimenpiteet kohtuullisessa ajassa. Toimittajalla on oikeus veloittaa pyynnön käsittelystä, toimenpiteistä ja maksuista aiheutuneet kustannukset kaksinkertaisena Tilaajalta.

09 - Tietojen käsittely ja salassapitovelvollisuus

09.1. Sitoutuminen tietojen oikeelliseen käsittelyyn
Tilaaja ja Toimittaja sitoutuvat noudattamaan asiakastietojen sekä henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, kuten 25.5.2018 alkaen Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Henkilötietojen käsittelyä koskevat Vellon yleiset ehdot on eritelty erillisessä liitteessä (DPA). Toimittaja käsittelee Tilaajan edustajan henkilötietoja Vellon tietosuojalausekkeen mukaisesti.

09.2. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus
Tilaajan ja Toimittajan tulee noudattaa koko asiakkuuden ajan ja sen päättymisen jälkeen salassapitovelvollisuutta, jonka mukaisesti osapuolet pitävät salassa kaikki toisen osapuolen toimintaan liittyvät liikesalaisuudet ja muut tiedot, jotka ovat luottamukselliseksi merkitty tai sellaiseksi kohtuudella ymmärrettävä.

Osapuolilla ei ole oikeutta luovuttaa mitään tietoja sopimuksen sisällöstä tai Tilaajan ja Toimittajan välisestä asiakassuhteesta kolmannelle osapuolelle, ellei laki tai viranomaismääräykset toisin määrää tai ellei sopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi ole tarpeen luovuttaa tietoja esimerkiksi alihankkijalle, jota sitoo tämän sopimuksen mukainen salassapitovelvollisuus.

Osapuolet sitoutuvat käyttämään luottamuksellisia tietoja vain sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi.

Toimittaja sitoutuu lisäksi noudattamaan toiminnassaan täydellistä vaitiolovelvollisuutta ja kunnioittamaan sille luovutettuja ja Vello-palveluun tallennettuja henkilötietoja, joita Toimittaja käsittelee henkilötietojen käsittelijänä.

09.3. Julkaiseminen
Kummallakaan osapuolella tai heidän edustajillaan ei ole oikeutta julkaista osapuolten väliseen sopimukseen tai asiakassuhteeseen liittyviä keskusteluja tai muuta sisältöä ilman toisen osapuolen lupaa. Julkaisurajoitus ei koske Toimittajan referenssioikeutta.

Yleisluontoinenkin julkinen keskustelu osapuolen toimesta on kielletty, mikäli se loukkaa, haittaa, halventaa, paheksuu tai mustamaalaa toista osapuolta taikka mikäli keskustelun katsotaan olevan sopimatonta, haitallista, hyvän tavan vastaista tai asettavan toisen osapuolen negatiiviseen valoon.

Julkaisurajoitus on voimassa myös sopimuksen tai asiakkuuden päätyttyä.

09.4. Referenssioikeus
Toimittajalla on oikeus mainita, listata tai esittää Tilaajan nimi ja logo Vello-palvelun markkinoinnissa ja myynnissä. Tilaajalla on oikeus kirjallisesti kieltää Tilaajan nimen ja logon käyttö edellä mainituissa yhteyksissä.

09.5. Anonyymien tietojen ja Toimittajan rekisterinpitäjänä käsittelemien henkilötietojen käyttö
Salassapitovelvollisuus tai julkaisurajoitus ei koske anonyymia käyttäjädataa, jota syntyy kaikkien Vello-palvelua käyttävien käyttäjien toimista. Toimittajalla on oikeus hyödyntää ja luovuttaa tällaista dataa kolmansille osapuolille edellyttäen, että datasta ei pystytä tunnistamaan käyttäjää tai käyttäjän henkilötietoja.

Lisäksi, Toimittaja saa käsitellä Vello-tilin luoneiden käyttäjien henkilötietoja rekisterinpitäjänä tietosuojalausekkeensa mukaisesti.

Muiden, kuin salassapidettävien tietojen hyödyntämis- ja käyttöoikeus ei katkea, vaikka sopimus tai asiakkuus myöhemmin päättyisi.

10 - Tuki ja ylläpito

10.1. Tuki
Toimittaja tarjoaa Tilaajalle käyttötukea ja teknistä tukea Vello-palveluun sekä tuettuihin maksupäätelaitteisiin liittyvissä kysymyksissä. Tuki ei kata Vello-palvelun ulkopuolisiin palveluihin liittyvää tukea, konsultointia tai kannanottoa, eikä tukea valikoimasta poistuneille maksupäätelaitteille, ellei näistä ole erikseen kirjallisesti sovittu.

Tuki on saatavilla Vellon verkkosivuilla ilmoitettuina aikoina sopimukseen sisältyvän keskimääräisen vasteajan sisällä. Toimittaja ei vastaa, että tukea on saatavilla Tilaajan omalla kielellä tai työaikoina (aikavyöhyke). Tilaajan loppuasiakkaiden tuesta vastaa Tilaaja.

Tilaajan Vello-palvelun käyttölaajuuteen ja hintaan sidottu kohtuullinen määrä tukea sisältyy sopimukseen. Muilta osin, Toimittajalla on oikeus veloittaa Tilaajaa tarjotusta tuesta ja palveluista voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Tuen ja palveluiden toteuttamiseksi, Tilaajan toivomalla tavalla, syntyneet kustannukset (esimerkiksi matka- ja majoituskustannukset) veloitetaan Tilaajalta erikseen.

Toimittaja ei vastaa tarjotun tuen perusteella luotujen ratkaisujen tai päätösten oikeellisuudesta tai niiden vaikutuksesta Tilaajan liiketoimintaan.

Vello tukee sovelluksena kaikkia yleisimpiä verkkoselaimia ja niiden vähintään kahta uusinta versiota. Yleisimmät selaimet ovat Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome ja Apple Safari.

10.2. Ylläpito
Toimittaja vastaa Vello-palvelun ylläpidosta, muttei maksupäätelaitteiden ylläpidosta. Ylläpito kattaa Toimittajan kehittämät tuotteet ja ominaisuudet. Ylläpito ei kuitenkaan kata kolmannen osapuolen tuotteita tai ominaisuuksia, joita Toimittaja hyödyntää Vello-palvelussa.

Toimittaja ei takaa, että Vello-palvelun sisältämät toiminnot tai yhteydet ovat keskeytymättömät ja virheettömät. Toimittaja kuitenkin pyrkii korjaamaan
havaitut epäkohdat kohtuullisessa ajassa. Korjaukset koskevat viimeisimmän julkaistun version ominaisuuksia. Selvyyden vuoksi todetaan, että korjaukset eivät koske mahdollisia aiemmin julkaistuja ja sittemmin poistettuja tai tuen ulkopuolelle jätettyjä ominaisuuksia, eikä puuttuvia tai tulevia ominaisuuksia.

Ylläpitäjänä ja Vello-palvelun kehittäjänä Toimittajalla on oikeus arvioida epäkohdan vakavuusaste ja tarvittavien korjaustoimenpiteiden kiireellisyys.

Toimittaja ei ole velvollinen maksamaan Tilaajalle rahallista korvausta vikaantuneista toteutuksista. Toimittajalla on oikeus sulkea Vello-palvelu tilapäisesti versiopäivitysten, huoltotoimenpiteiden tai tietoturvauhan vuoksi.

11 - Ylivoimaiset esteet (force majeure)

11.1. Korvausvaatimukset ylivoimaisen esteen sattuessa
Molempiin osapuoliin sovelletaan ylivoimaisen esteen (force majeure) ehtoa: Tilanne, johon Tilaaja tai Toimittaja ei ole voinut kohtuudella ennalta varautua, ja jonka johdosta osapuoli ei voi väliaikaisesti noudattaa näitä ehtoja tai sovittua aikataulua, ei oikeuta vastaosapuolta korvausvaatimuksiin.

Esimerkkejä ylivoimaisesta esteestä ovat sota, luonnonkatastrofi, yllättävä lakko tai työsulku sekä ydinonnettomuus alueella.

11.2. Näyttövastuu
Näyttövastuu on osapuolella, joka vetoaa ylivoimaiseen esteeseen. Osapuolen tulee ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä ja tilanteen raukeamisesta toiselle osapuolelle viivytyksettä.

12 - Sopimuksen päättäminen

12.1. Sopimuksen irtisanominen
Voimassa oleva ilmaisjaksoa koskeva vakiosopimus voidaan kumman tahansa osapuolen toimesta irtisanoa päättymään kokeilujakson päättymishetkeen. Maksullisissa vakiosopimuksissa Tilaaja voi itsenäisesti asettaa sopimuksen päättyväksi kuluvan laskutuskauden loppuun, kun irtisanominen on tehty vähintään kolmea vuorokautta ennen laskutuskauden vaihtumista.

Tilaajalla ja Toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus laskutuskauden loppuun myös ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle vähintään 30 vuorokautta ennen laskutuskauden päättymistä.

Kanta-yhteyden ja Kanta-käyttöoikeuksien osalta irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanomisaika alkaa irtisanomista seuraavan kuukauden alusta.

Muilta osin Vello-palvelussa noudatetaan kuuden kuukauden irtisanomisaikaa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu tai ellei kuluva laskutus- tai sopimusjakso jatku tätä pidempään.

Irtisanomisaikaa ei voi lyhentää esimerkiksi liiketoiminnan keskeytymiseen, liiketoiminnan päättymiseen, sairauteen, kuolemaan tai varattomuuteen vedoten.

12.2. Sopimuksen purkaminen
Sopimusta ei ole mahdollista purkaa, poislukien alla mainitut tilanteet.

Ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa, osapuoli voi purkaa sopimuksen, kun viivästys on vähintään 90 päivää. Kummallakaan osapuolella ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen.

Tilaaja voi purkaa sopimuksen, mikäli Toimittaja on rikkonut sopimusta olennaisella tavalla, eikä Toimittaja ole korjannut rikkomusta kohtuullisen lisäajankaan kuluessa. Esimerkiksi yli 60 päivän viivästys antaa Tilaajalle oikeuden purkaa sopimus niiden Vello-palveluiden tai lisäosion osalta, joiden toimitus on viivästynyt olettaen, että viivästyksellä on Tilaajalle olennainen merkitys ja Toimittaja on ollut tästä tietoinen.

Toimittaja voi purkaa sopimuksen, jos Tilaajan katsotaan aiheuttavan Toimittajalle kohtuutonta haittaa, toimivan laittomasti tai vilpillisesti, rikkovan sopimusehtoja, jättäneen velvoitteensa tai maksunsa suorittamatta, päättäneen toimintansa, hakeutuneensa tai haetuksi konkurssiin taikka selvitystilaan.

12.3. Oikeus Vello-palvelun sulkemiseen
Tilaajan Vello-palvelu suljetaan oletuksena irtisanomisajan jälkeen, sopimuksen päättyessä. Tilaajalla on kuitenkin oikeus pyytää Vello-palvelua suljettavaksi ennen irtisanomisajan päättymistä.

12.4. Oikeus tallennettuun sisältöön
Tilaajan Vello-palvelun sisältö on Tilaajan omaisuutta. Tilaajalla on oikeus saada sisältö tallennettuna haltuunsa ennen palvelun sulkemista. Toimittajalla on oikeus veloittaa sisällön tallentamisesta ja toimittamisesta aiheutuneet kustannukset Tilaajalta.

13. Muuta

13.1. Sopimuksen siirtäminen
Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta. Toimittajalla on kuitenkin oikeus siirtää sopimus yritysjärjestelyn yhteydessä vastaanottavalle osapuolelle ilmoittamalla siitä Tilaajalle.

13.2. Sovellettava laki
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lainvalintasäännökset pois lukien.

13.3. Erimielisyydet ja riidan ratkaiseminen
Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla.

Mikäli tämä ei ole mahdollista, erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Riidan ratkaisee yksi välimies.

Toimittajan vaatimus rahallisesta korvauksesta Tilaajalta voidaan ratkaista Tilaajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa, kun Tilaaja ei riitauta maksuvelvoitettaan.

Muissa tapauksissa, riitatilanteet ratkaistaan oikeusteitse Helsingin Käräjäoikeudessa.